Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla serwisu internetowego https://industry.tytan.com/

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 • Administratorze – rozumie się przez to Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48A, NIP: 8940005523, nr REGON: 005923241, e-mail: [email protected], www: //tytan.com/pl/. Przez Administratora należy również rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
 • Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w przypadku Polityki Prywatności – Użytkownika); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Grupa Selena – rozumie się przez to wszystkie spółki z grupy kapitałowej Selena, w skład której wchodzą:
  1. Selena S.A.
  2. Selena FM S.A.
  3. Carina Silicones Sp. z o.o.
  4. Selena Labs Sp. z o.o.
  5. Orion PU Sp. z o.o.
  6. Libra Sp. z o.o.
  7. Tytan EOS Sp. z o.o.
  8. Izolacja Matizol sp. z o.o.
  9. Selena Marketing International Sp. z o.o.
  10. Taurus Sp. z o.o.
  11. Selena ESG Solutions Sp. z o.o.
  12. Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
  13. Selena Digital Distribution Sp. z o.o.
  14. Selena Deutschland GmbH
  15. Selena Italia srl
  16. Selena Iberia slu
  17. Selena USA, Inc.
  18. Selena Sulamericana Ltda
  19. Selena Romania SRL
  20. Selena Bohemia s.r.o.
  21. Selena Hungária Kft.
  22. Selena Bulgaria Ltd.
  23. EURO MGA Product SRL
  24. Selena Ukraine Ltd.
  25. TOO Big Elit
  26. Selena CA L.L.P. TOO
  27. Selena Insulations Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
  28. Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. OOO
  29. Selena Vostok
  30. POLYFOAM Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.
  31. Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd.
  32. Uniflex S.R.L. SpA
  33. Selena Mexico S.de R.L. de C.V.
 • Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu;
 • Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu;
 • Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: //tytan.com/pl/.
 • Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną elektronicznie na rzecz Użytkownika przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności […];
 • Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony itp.
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Serwisu korzysta z Usługi.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników i innych osób wchodzących w interakcje z Administratorem lub Użytkownikami, mogą być przetwarzane przez Administratora :
  • w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu nawiązania kontaktu oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu marketingu bezpośredniego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne aby skorzystać z Usługi.
 3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas korzystania z Usługi:
  • imię i nazwisko,
  • adresy elektroniczne,
  • numer telefonu,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • adres do korespondencji.
 5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Użytkownikami.
 6. Spółki z Grupy Selena mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności w oparciu o uzasadniony interes w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym w celu marketingu swoich produktów i usług oraz do wewnętrznych celów administracyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca czynności obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także dostawcy wtyczek społecznościowych, o których mowa w §5 ust. 1 Polityki Prywatności.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 9. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał jego dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
 10. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • zachowuje poufność Danych Osobowych.
 11. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią 8 niniejszej Polityki.

§ 4. Pliki Cookies

 1. Administrator w Serwisie wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W Serwisie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z Serwisu,
 • „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej;
 • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
  1. optymalizacji w korzystaniu z Serwisu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika w postaci dostosowanej do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  3. optymalizacji działalności marketingowej Administratora poprzez konfigurowanie i optymalizację kampanii reklamowych, tworzenie list remarketingowch oraz list look alike, a także uzupełniania profili użytkowników.
 2. Serwis używa następujących plików Cookies:

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.
Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Pozostałe

Inne pliki cookie bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii.

 1. Stosowane w Serwisie rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 5. Stosowanie technologii podobnych do Plików Cookies

 1. Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiającego połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi. Obecnie wykorzystywane są wtyczki społecznościowe następujących podmiotów:
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Web-Push, za pomocą przeglądarki internetowej z której korzysta. W tym celu przeglądarka nada Użytkownikowi specjalny identyfikator, na który będzie przesyłać odpowiednie wiadomości. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu Web-Push jest możliwa poprzez zmianę ustawień przeglądarki Użytkownika.

§ 6. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Dane Osobowe Użytkownika, w tym dane, które udostępnia w ramach przeglądania Serwisu, w tym także dane zebrane poprzez Pliki Cookies, mogą być udostępnione jedynie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. W sytuacji w której zaufane podmioty trzecie mają siedzibę poza terytorium EOG, transfer danych zostanie dokonany z poszanowaniem zasad wyrażonych w Rozdziale V. RODO. W szczególności może on odbywać się:

§ 7. Profilowanie

 1. W ramach korzystania z Serwisu stosowany jest system śledzący aktywności użytkowników na podstawie informacji, w tym Plików Cookies, zapisanych na Urządzeniach Użytkowników, adresach e-mail, jak również historii aktywności Użytkowników Serwisie. Na podstawie tego śledzenia możliwe jest profilowanie Użytkowników, w celu przesyłania indywidualnie dostosowywanych komunikatów marketingowych, jak również dokonanie scoring’u i segmentacji Użytkownika w bazie danych według określonych przez Administratora kryteriów.
 2. Profilowanie, o którym mowa w ustępie powyższym, nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie nie wpływa na jego sytuację.

§ 8. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: [email protected].
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym w ramach profilowania, o którym mowa w §7 Polityki Prywatności, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Wniesienie sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, uniemożliwia dalsze przetwarzanie tych informacji w tym celu.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: [email protected] lub pisemnie na adres: Selena S.A. ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław..
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: [email protected] .
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu.

Tytan Industry jest częścią Grupy Selena

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, firma powstała w 1992 roku we Wrocławiu, w Polsce.
By dowiedzieć się więcej przejdź na stronę
selena.com

POZOSTAŁE MARKI GRUPY SELENA

Copyright © 2024 Selena Group

Masz pytania?
Nasz ekspert doradzi i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie.
Zostaw swoje dane kontaktowe by ekspert Tytan Industry pomógł dobrać rozwiązanie dla Twojej firmy.

Administratorem danych jest Selena S.A. z siedzibą przy ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Polska. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Zaznacz wszystko
Zgody
Dziękujemy
Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą niebawem.
Wysoka jakość
Dostawa na czas
Zrównoważony rozwój

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania

Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Administratorem danych jest Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław.

Zaznacz wszystko
Zgody